Az EPSO versenyvizsgáról

Az Európai Személyzeti Felvételi Hivatal (EPSO) által szervezett versenyvizsgák arra szolgálnak, hogy különböző teszt- és feladatsorok segítségével felmérjék a pályázók készségeit, és lehetővé tegyék a legjobbak kiválasztását. 

Annak megfelelően, hogy a poszt milyen képzettséget, felkészültséget és tapasztalatot igényel, az EU-intézményekben A, B, C és D típusú pozíciókról beszélhetünk.

Az A kategóriás pozíciók a diplomások számára nyitottak. Az A8-as szint a friss diplomások, akiknek nincs számottevő szakmai tapasztalatuk. Az A7-es vagy A6-os szintű nyílt versenyvizsgákat a legalább hároméves szakmai gyakorlattal rendelkezőknek szervezik. A diplomásoknak szóló álláslehetőségek zöme az adminisztrációban és a menedzsmentben kínálkozik, függetlenül attól, milyen területen szerezte diplomáját a pályázó.

Az A kategóriás versenyvizsga tartaléklistájáról felvett sikeres pályázóknak intézménytől függően a következő főbb feladatokat kell ellátniuk:

1. Szakpolitikák alakítása és fejlesztése

 • Elemzések készítése és szakpolitikák alakítása az uniós fellépési területekre vonatkozóan.
 • Az egyes ágazati szakpolitikák végrehajtásának nyomon követése, illetve az azok végrehajtásához való tevőleges hozzájárulás, szakpolitikai elemzések és eligazítások készítése.
 • A döntéshozók támogatása írásos és szóbeli anyagok útján.

2. Operatív végrehajtás

 • Programok és cselekvési tervek kidolgozása, végrehajtása, nyomon követése és ellenőrzése.
 • A tagállamokkal és a külső érdekcsoportokkal fenntartott kapcsolatok kezelése.
 • Az európai szakpolitikákra irányuló szolgálatközi és intézményközi koordináció és konzultáció nyomon követése.
 • A tagállamok, intézmények és egyéb külső érdekelt felek által létrehozott munkacsoportok koordinálása.
 • Szerződések írása, pályázati felhívások előkészítése, részvétel az ajánlatok és projektek nyomon követésében.
 • Hozzájárulás a külső kommunikációhoz, valamint a belső jelentéstételhez és kommunikációhoz.

3. Erőforrás-gazdálkodás

 • Személyi, pénzügyi és anyagi erőforrásokkal való gazdálkodás.
 • Az igazgatási, pénzügyi és költségvetési eljárások nyomon követése.
 • Részvétel az előzetes költségvetések, valamint az éves jelentések és pénzügyi kimutatások elkészítésében.
 • Operatív, stratégiai, társadalmi és költségvetési kockázatkezelés.

Az EPSO által szervezett vizsgák több lépcsőből, négyféle kérdéssort magában foglaló számítógépes előválogató tesztből (Computer-Based Test), illetve egy központi vizsgahelyen megszervezett értékelési szakaszból (Assessment Centre) állnak és mindegyik lépcsőt a legjobbak között kell teljesíteni ahhoz, hogy egy jelöltből végül uniós tisztviselő válhasson.

A jelentkezőknek egy online felületen kell regisztrálni és egy saját EPSO-fiókot kell létrehozniuk az EU Careers weboldalon.

https://europa.eu/epso/application/passport/login.cfm?langsub=ok&lang=hu

 

1. Jelentkezési eljárás menete

A jelentkezési lap két részből áll:

Az első részt a felhívásban megjelölt regisztráció határidejéig kell kitölteni. A jelentkezési lap e része bármely hivatalos uniós nyelven kitölthető. A jelentkezési lap első részének kitöltésekor a pályázónak meg kell erősítenie a versenyvizsga pályázati feltételeinek való megfelelését, és fel kell tüntetnie mindazokat a hivatalos uniós nyelveket, amelyeket szóban és írásban legalább alapfokon használni képes. 

Az EPSO röviddel a regisztráció határideje után közli a pályázóval a helyzetmegítélő képességet felmérő teszten, az elektronikus iratrendezési gyakorlaton és az értékelő központban használható öt nyelv körét.

Amennyiben a pályázó által a jelentkezési lapjának első részében megjelölt, legalább B2 szinten ismert nyelvek legalább egyike azon öt nyelv közé tartozik, amelyet az EPSO második nyelvként felajánl, a pályázó felkérést kap a jelentkezési lap második részének kizárólag az általa választott második nyelven történő kitöltésére. 

A pályázónak első és második nyelvet is kell választania a jelentkezési lap első részében már megjelölt nyelvek közül. A pályázó első nyelve a 24 hivatalos uniós nyelv bármelyike, második nyelve pedig az öt felajánlott nyelv egyike lehet. Az a pályázó, aki a felajánlott öt nyelv egyikét sem jelölte meg, a versenyvizsgából kizárásra kerül.

 

2. Számítógépes feleletválasztós tesztek

Az a pályázó, aki a határidőn belül érvényesítette a jelentkezési lapjának második részét a második nyelvén, számítógépes feleletválasztós tesztek elvégzésére kap meghívást, amelyre az EPSO akkreditált központjainak egyikében kerül sor.

A számítógépes feleletválasztós tesztekhez a pályázónak időpontot kell foglalnia az EPSO-tól kapott utasítások szerint. A pályázó általában több időpont, illetve több helyszín közül választhat.

A szövegértési és a matematikai-logikai készséget felmérő teszt eredménye nem számít bele a feleletválasztós teszteken szerzett összpontszámba, ugyanakkor a versenyvizsga következő szakaszába lépéshez valamennyi teszten meg kell szerezni a minimálisan elérendő pontszámot, az absztrakciós készséget és a helyzetmegítélő képességet felmérő teszteken pedig a legmagasabb összpontszámok egyikét.

A versenyvizsga következő szakaszába a keresett sikeres pályázói létszám körülbelül 10-szeresének – de legfeljebb 11-szeresének – megfelelő számú pályázó kap meghívást. A pontos számot az EPSO igazgatója – mint kinevezésre jogosult hatóság vezetője – állapítja meg, és az az EPSO honlapján jelenik meg.

3. Közbenső vizsga: elektronikus iratrendezési gyakorlat

Az a pályázó, aki valamennyi számítógépes feleletválasztós teszten megfelelt, és az absztrakciós készséget, valamint a helyzetmegítélő képességet felmérő teszten együttesen a legmagasabb összpontszámokat elérők közé tartozik, elektronikus iratrendezési gyakorlatra kap meghívást, amelyre az EPSO akkreditált központjainak egyikében, a pályázó második nyelvén kerül sor.

Az elektronikus iratrendezési gyakorlat 15–25 kérdésből áll, és az 5. pontban meghatározott készségmodellben felsorolt négy általános készség felmérésére irányul. Minden készségre maximálisan 10 pont szerezhető. Az a pályázó, aki ezen a gyakorlaton a legmagasabb összpontszámokat elérők közé tartozik, a versenyvizsga következő szakaszába léphet.

A pályázati anyagok ellenőrzése az elektronikus iratrendezési gyakorlaton szerzett összpontszám szerinti csökkenő sorrendben történik, és akkor fejeződik be, amikor a pályázati feltételeknek megfelelő pályázók száma eléri az értékelő központ vizsgáira meghívható pályázók létszámát.  A további anyagok ellenőrzésére nem kerül sor. A keresett sikeres pályázói létszám körülbelül 2-szeresének – de legfeljebb 2,5-szeresének – megfelelő számú pályázó kap meghívást az értékelő központi vizsgákra.4. Értékelőközpont (Assessment Centre)

Az a pályázó, aki az elektronikus iratrendezési gyakorlaton a legmagasabb összpontszámokat elérők közé tartozik, egy vagy két napig tartó értékelőközpontban való részvételre kap meghívást, amelyre a pályázó második nyelvén, nagy valószínűséggel Brüsszelben kerül sor.

Az értékelőközpontban öt vizsgán (esettanulmány, szóbeli prezentáció, készségalapú interjú, csoportgyakorlat és motivációs interjú) nyolc általános készség, valamint az uniós intézményeknél való munkavégzés iránti motiváció felmérésére kerül sor. Az általános készségeket felmérő vizsgákon szerzett pontszám és az előzőleg az elektronikus iratrendezési gyakorlaton szerzett pontszám összesítésével – az alábbi modell szerint – együttesen 80 pont szerezhető:

 

5. Tartaléklista

A vizsgabizottság tartaléklistára veszi azon pályázók nevét, akik a pályázati feltételeknek megfelelnek, valamennyi minimálisan elérendő pontszámot megszerezték és az értékelőközpont után a legmagasabb összpontszámokkal rendelkeznek. A tartaléklistára vétel akkor fejeződik be, amikor a vizsgabizottság eléri a keresett sikeres pályázói létszámot. 

A sikeres pályázók tartaléklistáját és a vizsgabizottság minőségi visszajelzését tartalmazó készséglapokat az uniós intézményeknek továbbítják, így azok felhasználhatják azokat a felvételi eljárás során, illetve a szakmai előmenetel meghatározása céljából. A tartaléklistára kerülés sem jogot, sem garanciát nem biztosít a felvételre.

Ezt a listát a későbbiekben továbbítják a felvétel tekintetében kizárólagos hatáskörrel rendelkező intézményeknek, amelyek ebből a listából válogatnak igény szerint. A versenyvizsga tárgya tehát nem egy adott álláshely betöltése, hanem felvételi tartaléklista összeállítása.  Amikor egy intézményben üresedés van (pl. nincs elég magyar fordító), erről a várólistáról állíthatják össze azoknak a jelentkezőknek a csoportját, akiket személyes meghallgatásra hívhatnak be.