A differenciált integráció elmélete és gyakorlata

A tantárgy célja az európai integráció fontos vektorának, a differenciált integrációnak (DI) a bemutatása. A differenciált integráció jelentős hatást gyakorol a politikai versengésre, a szakpolitikai fejleményekre és a tagállamok közötti kapcsolatokra, valamint befolyásolja az EU jövőjének alakulását. A Program résztvevői megismerkednek a differenciált integráció fogalmával, a koncepció politikai, jogi és tudományos evolúciójával, és képesek lesznek megérteni a válságkezelést a differenciált integráció keretei között. A tantárgy kitér az inklúzió és bővítés, a válságok és Európa, valamint a jövőképek és víziók a jelenkori Európában – különös tekintettel az eltérő tagállami álláspontokra – témakörökre is.

A tantárgy keretein belül az oktató ismerteti a legjelentősebb európai és tagállami narratívákat, az Európához, és az európai egységhez kapcsolódó legfontosabb mítoszokat és ellenmítoszokat. Az identitáselméletek tárgyalását követően a Program résztvevői megismerik a nemzeti és európai identitás összefüggéseit, és a jelenkor kihívásait. A gyakorlati foglalkozásokon az európai uniós tagállamok állampolgárai azonosságtudatának komplex elemzésére is sor kerül. Ily módon, a kurzus betekintést nyújt az uniós polgárok politikai folyamatokban betöltött szerepébe és az összehasonlító szemléletet alkalmazva ismerteti az európai közvélemény jelenlegi trendjeit az egyes tagállamokban, kitérve az intézményi bizalom, valamint az eurószkepticizmus kérdésköreire is.

__________________________________________________________________________________________________________

The aim of the course is to introduce differentiated integration (DI), an important vector of European integration. Differentiated integration has a significant impact on political competition, policy developments and relations between Member States and significantly shapes the future of the EU. Program participants will become familiar with the concept of differentiated integration, the political, legal and scientific evolution of the concept and will be able to understand crisis management within the framework of differentiated integration. The subject also covers issues of inclusion and enlargement, crises and Europe, and scenarios and visions of contemporary Europe, with particular regard to the differing positions of the Member States.

Within the course, the course director introduces the most significant narratives of Europe and the Member States, the most important myths and counter-myths related to Europe and European unity. After discussing identity theories, participants in the Program will learn about the complex relationship of national and European identities and contemporary challenges. The practical workshops will also include a complex analysis of the identity of EU citizens. In this way, the course provides an insight into the role of EU citizens in the political processes and, using a comparative approach, presents current trends in European public opinion in the Member States, including issues of institutional trust and Euro-skepticism.