Az Európai Unió aktuális gazdasági kérdései

A képzés során a résztvevők megismerik az Európai Unió  tagállamainak gazdasági jellegű működésének és koordinációjának  mozgatórugóit. Emellett   még a mai európai és tagállami gazdaságpolitika főbb szempontjainak valamint az egyes jellgzetes tagállami modelleknek vizsgálata kerül a középpontba. Megnézzük azon közösségi intézmények szerepét, melyek kiemelkedő helyet foglalnak el a közös gazdasági jellegű politikák sikerében.

 1. Megvizsgáljuk az EU és tagállamai gazdasági fejlődését, az erre adott közös válaszokat, főbb szakaszait és jellemzőit.
 2. Megnézzük, hogy a belső piaci szabadságjogok valamint a kifejezetten gazdasági jellegű közös politikák- főleg a kereskedelempoltika és az agrárpolitka- hogyan alakultak az elmúlt évtizdekben, milyen erős a belső gazdasági integrálódás az unióban. Röviden érintjük az uniós energia és klíma politikát , a közös kutatás-fejlesztési projekteket is.
 3. Megnézzük a gazdasági kormányzás főbb fejlődésési stációit és főleg annak eredményeit, sajátosságait. Külön kitérünk az eurózóna helyzetére, létrejöttének és működésének eredményeire.
 4. Végigvezetjük az európai kohéziós politika kifejlődésének problémáját és eredményeit ,a bővítési körök arra gyakorolt  hatását.
 5. Megnézzük az Európai Unió fejlődésével párhuzamosan kibontakozott költségvetési poltika szerepét, funkcióinak változását. Összevetjük a tagállami költségvetési poltikák és az uniós közös költségvetés szerepét, nagyságrendjét és funkcióját.
 6. Részletesen megviszgáljuk Magyarország, a rendszerváltó országok és a  perifériák gazdasági és versenyhelyzetének alakulását .Minden vizsgált aspektusnál  legmélyebben a magyar vonatkozásokat nézzük meg, hogy testhezálló képet kaphassunk egy számunkra könnyen értelmezhető tagállami helyzetről. A mennyiségi és minőségi felzárkózási kérdéseket is alaposabban áttekintjük, főleg a magyar és a visegrádi példákon keresztül.

__________________________________________________________________________________________________________

During the training, participants will become acquainted with the driving forces of the economic  conditions and coordination of the Member States of the European Union. In addition, the focus will be on examining the main aspects of today's European and national economic policies, as well as on analysing carismatic national models. We look at the role of community institutions, which play a key role in the success of common economic policies.

 1. We examine the economic development of the EU and its Member States, their common responses,  main stages and  characteristics.
 2. We look at how internal market freedoms and common economic policies of  economic nature, especially trade and agricultural policy, have evolved over the past decades, and how strong internal economic integration is in the EU. We will also briefly touch on EU energy and climate policy, joint research and development projects.
 3. We look at the main stages of economic governance and especially its results and features. We will also discuss the situation of the euro area, the results of its establishment and operation.
 4. We look at the process  and the results of the development of the European cohesion policy and the impact of enlargement rounds on it.
 5. We look at the role and functional changes of the fiscal policy that evolved in parallel with the development of the European Union. We compare the role, size and function of the Member States' fiscal policies and the EU common budget.
 6. We will examine in detail the economic and competitive situation of Hungary, the transition countries and the peripheries. In each of the aspects examined, we will look deeply into the Hungarian aspects in order to get a concise picture of the situation in a Member State which is easy to understand. Quantitative and qualitative catching-up aspects will also be dealt with more thoroughly, mainly through the Hungarian and Visegrád examples.