Az Európai Unió története és intézményrendszere

A tantárgy célja, hogy a részvevők megismerkedjenek az Európai integráció létrejöttének és fejlődésének legfontosabb állomásaival, a részes államok elképzeléseivel, az intézmény- és döntéshozatali rendszer működésével és az egységes belső piac szabályozásával. A kurzus a rendelkezésre álló időkeretben a részvevők számára egy átfogó, az európai fejlődéstörténet keretei közé illeszthető képet kíván rajzolni a huszadik századi Európa unikális formációjáról. A hallgatók átfogó képet kapnak az alap- és módosító szerződésekről és az egyes integrációtörténeti korszakokhoz kapcsolódva, az intézmények fejlődéséről is. A tantárgy oktatása során a hallgatók Magyarország EU-tagságának előtörténetével is megismerkednek. Az oktatási anyag elsajátítása részint előadások, részint szeminarizálási formában (kötetlen beszélgetések) valósul meg az előadó és a részvevők között. Ez az oktatási forma megkönnyíti a történelmi és a nemzetközi kapcsolatok elméleti vonatkozásainak hatékony közvetítését, egyúttal megalapozza a szakterületi ismeretek elsajátítását.

A tantárgy felkészíti a jelentkezőket arra, hogy mélyebben megismerjék az Európai Unió szakmájukhoz kapcsolódó szakpolitikáit, mind a részes államok érdekrendszere, mind az érdekegyeztetési mechanizmus oldaláról. A kurzus ismerteti továbbá azt a roppant bonyolult intézményrendszert, amelyet az európai integráció a több mint félévszázados fejlődése során kiépített.

__________________________________________________________________________________________________________

The aim of the course is to introduce the most important steps of development of European integration, the position of founding member states, the functioning of institutions, the procedures of the decision making process and rules of integrated market. The course provide an overall picture on uniqual formation of twentieth century’s European history. Students also get acquainted with the founding and the modified treaties and development of EU institutions with special regards to periods of European history as well. Further, students learn about the accession of Hungary to the EU and the post-enlargement period as well as the current issues of European politics.

The learning process is based partly on lectures partly on the direct communication between the lecturers and the students. This procedure will make it easier to understand in an efficient way the history and the theoretical aspects of international relations and fields specific of integration.

The course develops students' ability to understand and interpret the European Union and intends to serve as a basis for the specified courses, and to understand the different interests of the member states. Further, students learn about the structured and complicated system of institutions developed during the half-century’s history of European integration.